;


نرم افزار اپتیکات

1394/12/15 15:27:10

انبار جام و کناره ها

·        امکان تعریف انواع شیشه

·        امکان تعریف ضخامت اره

·        امکان تعیین قابلیت چرخش برای شیشه های طرح دار

·        امکان ثبت محل نگهداری هر جام

 

 

بهینه سازی

·        بهینه سازی برش بر روی ابعاد مختلف جام و کناره و نیز پیدا کردن ابعاد مناسب جام برای برش

·        امکان بهینه سازی همزمان چند سفارش

·        محاسبه درصد ضایعات مفید و دورریز

·        چاپ نقشه برش بر اساس تنظیمات کاربر

 


 

مدیریت کناره های برش

·        انتقال خودکار کناره های مفید برش به انبار

·        امکان استفاده از کناره ها در بهینه سازی

·        تنظیم ابعاد کناره مفید توسط کاربر

·        امکان ثبت کناره ها به صورت دستی در انبار

 

بهینه سازی همزمان چند سفارش

·        امکان ترکیب چند سفارش در بهینه سازی برای کاهش ضایعات

·        امکان تعریف مشتری، سفارش و برنامه کاری

·        امکان چاپ نام مشتری و سفارش روی نقشه برش و برچسب

چاپ برچسب

·        امکان چاپ برچسب برای قطعات برش خورده

·        امکان ساخت برچسب با فرمت های گوناگون

·        امکان چاپ آرم، نام شرکت و مشتری روی برچسب

 تیپ سازی

·        یکسان نمودن ابعاد نزدیک به هم به صورت اتوماتیک

·        امکان ویرایش و تایید تغییرات توسط کاربر

·        امکان تنظیم مقدار مجاز کاهش و افزایش ابعاد و جابجایی طول و عرض

 

محاسبه قیمت

·        محاسبه قیمت بر اساس قیمت مواد اولیه، ضایعات و کناره های مفید

·        محاسبه هزینه های تولید بر اساس مترمربع محصول

·        امکان تعیین درصد پیش بینی استفاده از کناره مفید برای محاسبه قیمت

·        امکان کسر جام های برش خورده از انبار